Skolbibliotek och IKT

I en artikel i Datorn i utbildningen (nr 5-2010) skriver Krister Widell insiktsfullt om biblioteks roll i det digitala samhället. Artikeln analyserar också skolbibliotekens ”nya” roll utifrån de definitioner som finns i nya skollagen. Artikelförfattaren tar bl.a. upp bibliotekariens yrkeskompetens och ser en tydlig, pedagogisk funktion i att lära elever informationskompetens.


Skolbiblioteken lyfts också fram som en arena för det informella lärandet, d.v.s. det lustbetonade, frivilliga lärandet, vars motsvarighet är det lika viktiga formella lärandet som sker i klassrummet. De som ifrågasätter bibliotekets fysiska rum i en alltmer virtuell verkligthet bör se både en fysisk bibliotekslokal och en virtuell hemsida som lika viktiga grunder för just elevers informella lärande.

Personligen tror jag att skolbiblioteken först kan bli fullt integrerade i skolans undervising då också det formella lärandet lyfts in i skolans bibliotek. Skolbiblioteket skall inte bara vara en plats dit man går för att ”komma ifrån” skolans krav, det bör vara en plats dit man går för att lära.

”Skolan behöver lära ut en djupare förståelse för hur IT och digital teknik fungerar; vilka mekanismer, principer och strukturer som ligger till grund för hur information, innehåll och olika medier produceras, lagras och distribueras. Här har bibliotekarier en stor och viktig uppgift. De har ju sedan århundraden sysslat med att organisera ’lagrad’ kunskap i form av böcker och artiklar. Det är naturligt att de fortsätter med det i en digital tidålder.” [Källa]

One thought on “Skolbibliotek och IKT

  1. Mycket återstår att göra när det gäller att utveckla samarbetet mellan biblioteks- och skolpersonal på olika nivåer i undervisningen.
    Inte minst viktigt är detta när elever söker och bearbetar information till kunskap. Med andra ord handlar det om att finna samarbetsformer för att stärka elevernas informationskompetens.

Comments are closed.