Bibliotekstermer: Engelska – Svenska

Om du ska söka efter specifika källor räckersällan det svenskspråkiga materialet till. Det är då av stor nytta att åtminstone känna till några basala begrepp som används vid käll- och mediehantering inom den engelskspråkiga biblioteksvärlden.

Här nedan finns en varmsamt redigerad uppdaterad variant av den berömde Miguel Benitos referensverk Bibliotekstermer svenska, engelska, franska, spanska, finska och tyska (Taranco förlag, 1997).

ENGELSKASVENSKADEFINITIONER
  
abbreviation; abridgementförkortning
abridgedförkortad
abstractabstractKortfattad beskrivning av innehållet i ett dokument. Det innehåller ofta: syfte, avgränsning, metod, resultat, slutsatser. Kan kompletteras med annan information av värde för potentiella läsare av dokumentet.
abstractreferatKort innehållsbeskrivning av ett dokument, uppgjord enligt särskilda regler.
abstract organreferatorganSe referensorgan. Förutom referenser finns ett referat av innehållet i varje dokument som registrerats.
abstracting servicereferattjänstInformationstjänst som lämnar information om dokument inom ett givet ämnesområde med hjälp av referat av dokumenten.
accessibility; availabilitytillgänglighet
accessionankomstregistrering
accession numberaccessionsnummer
accessions catalogaccessionskatalog
acquisitionförvärv
acquisitionaccession
acquisition departmentförvärvsavdelning
acronymakronymInitialförkortning av de första bokstäverna i ett längre namn på t.ex. en institution eller begrepp.
adaptationomarbetning
added copy; duplicatedublett
added entrybiuppslagUppslag i en katalog som presenterar ett objekt under annat sökelement än huvuduppslaget.
address directoryadressförteckning
administrative libraryförvaltningsbibliotek
adult educationfolkbildning
adult educationvuxenutbildning
adults departmentvuxenavdelning
advanced training; post-graduate educationvidareutbildning
organization of knowledgealfabetisk katalogEn katalog i vilken alla ingångar (författare, titel, serie, ämnesord, etc) och hänvisningar är ordnade i en enda alfabetisk följd.
alphabetical indexalfabetiskt register
alphabetical subject catalogalfabetisk ämneskatalog
alternative titlealternativtitelAndra delen av en huvudtitel som består av två delar som båda är en titel. Delarna förenas av ordet eller och dess motsvarigheter i andra språk.
analytic classificationanalytisk klassifikation
annotated bibliographic referenceannoterad referens
annotated bibliographyannoterad bibliografi
annotation; explanatory noteannotationKortfatad beskrivning av innehållet i en publikation, även angivande av målgrupp eller värdeomdöme.
annual reportårsberättelse
annual volumeårgång
anonymousanonymAv okänt författarskap.
anthology; collective workantologi
antiquarian bookstoreantikvariatBokhandel som specialiserar sig i försäljningen av begagnade böcker.
appendixbilagaMaterial utgivet tillsammans med ett objekt och avsett att användas tillsammans med detta.
appendix; supplementary itembihangObjekt som är avhängigt av och hör samman med ett annat objekt.
archival copyarkivexemplar
archival documentarkivalie
archive materialarkivmaterial
archivesarkiv
archivistarkivarie
arrangement on the shelvesuppställningssystem
art collectionartotek
articleartikel
artificial intelligenceartificiell intelligens
artificial languageartificiellt språk
assigned termtilldelad termTerm som indexeraren själv bestämmer för att beskriva ett dokument utan att den behöver finnas med i dokumentet. Termerna hämtas från en lista eller bestäms fritt direkt vid indexeringen. Se utdragen term.
assistant librarianbiblioteksassistent
audio-visual aids collectionsamling av audiovisuella hjälpmedel
audio-visual mediaAV-medier
audio-visual mediaAV-media
authorupphovsman
authorförfattare
author catalogförfattarkatalog
author entryförfattaruppslag
author indexförfattarregister
author’s rightsförfattarrättigheter
authority controlauktoritetskontrollProcessen för att bibehålla konsistens vid utformningen av ingångar i en katalog.
authority fileauktoritetsfil
authority listauktoritetsregister
autobiographysjälvbiografi
automated library systembiblioteksdatasystem
auxiliary descriptorhjälpterm
auxiliary tabletilläggstabell
banned booksförbjudna böcker
barrack libraryförbandsbibliotek
best sellerbestseller
bibliographerbibliograf
bibliographic controlbibliografisk kontrollProcess genom vilken informationen eller kunskapen är organiserad eller ordnad och som möjliggör att den kan återfinnas. Termen täcker en rad olika bibliografiska aktiviteter.
bibliographic databibliografisk data
bibliographic data basebibliografisk databasEn databas bstående av bibliografiska dataposter.
bibliographic descriptionbibliografisk beskrivningBibliografiska uppgifter som beskriver och identifierar ett object, förutom titeln och upphovsman bl.a. upplaga, utgivare, fisisk beskrivning, serie och anmärkningar med information om objektet.
bibliographic listlitteraturlista
bibliographic recordbibliografisk postMängd av bibliografisk information som bildar en bibliografisk beskrivning, så att den kan ordnas in i en katalog eller bibliografi.
bibliographic referencebibliografisk referensBibliografisk information om ett dokument, avsedd att entydigt identifiera detsamma.
bibliographybibliografi
bibliography of bibliographiesbibliografi över bibliografier
bibliography of serialsperiodikaförteckning
bibliography without annotationokommenterad bibliografi
bibliography; reference listlitteraturförteckning
bibliologybokväsen
bibliometricsbibliometri
bibliophile editionbibliofilutgåva
bibliotherapybiblioterapi
binary systembinärsystem
bindingbokband
biobibliographical dictionaryförfattarlexikon
biobibliographybio-bibliografiEn bibliografi med uppgifter om en persons utgivna litteratur.
biographybiografiDokument som beskriver en persons liv och verksamhet.
bookbok
book at the jobarbetsplatsutlåning
book binderbokbindare
book binderybokbinderi
book boatbokbåt
book cafebokcafé
book cardbokkort
book clubbokklubb
book collectionbokbestånd
book exhibitionbokutställning
book importbokimport
book listbokförteckning
book printingboktryckning
book productionbokproduktion
book reviewbokrecension
book selectionbokurval
book shopboklåda
book shopbokhandel
book trolleybokvagn
book-supportbokstöd
book-talkbokprat
booklet; pamphletbroschyr
bookmobile; book carbokbuss
booksellerbokhandlare
bookshelfbokhylla
borrower’s registerlåntagarregister
borrower; user; patronlåntagare
bound bookinbunden bok
Braille; embossed printingblindskrift
Braille; embossed printingpunktskrift
branch librarianfilialföreståndare
branch libraryfilialbibliotek
broader termöverordnad termTerm som representerar ett koncept som är bredare än den specificerade termen. Används i tesarus.
budgetbudget
bulletinbulletin
call number; location marklokalsignum
caption titlerubriktitel
cardkort
alphabetical subject catalogkortkatalog
cartographic materialkartografiskt material
cassettekassett
cataloge cabinetkatalogskåp
cataloge cardkatalogkort
cataloge entryingång i katalogenNamn, term, kod o.s.v. under vilken en katalogpost kan sökas och identifieras.
cataloge recordkatalogpostEnhet i en katalog.
catalog; directorykatalog1) Förteckning över beståndet i en samling, ett bibliotek eller en grupp av bibliotek, anordnad enligt en bestämd plan.
2) Förteckning över material för särskilda ändamål, t.ex. utställningskatalog, lagerkatalog.
catalogingkatalogisering
cataloging departmentkatalogavdelning
cataloging in publication (CIP)förhandskatalogiseringIordningsställande av en bibliografisk post medan publikationen framställs, så att posten kan finnas tryckt i den.
cataloging rules; catalog codekatalogiseringsregler
centralized catalogingCD-ROM
censorshipcensur
centralized cataloguingcentraliserad katalogisering
chain indexkedjeregister
chain indexingkedjeindexeringAlfabetiskt uppställt index med sökningsmöjligheter för alla ord eller termer som ingår i ett hierarkiskt index.
chapbookskillingtryck
charging desk; lending desklånedisk
charging systemavgiftssystem
charging system; lending systemutlåningssystem
cheap novelkiosklitteratur
chief librarianöverbibliotekarie
chief librarianbibliotekschefRuotsissa myös soum. Kirjastotoimenjohtajaa vastaava virkamies
chief sourceprimärkällaDen källa för bibliografiska uppgifter som ges företräde vid utformningen av den bibliografiska beskrivningen.
children’s librarianbarnbibliotekarie
children’s librarybarnbibliotek
children’s literaturebarnlitteratur
children’s sectionbarnavdelning
circularcirkulär
citationcitensKortfattad form av en bibliografisk referens avsedd att ingå i den löpande texten.
citation analysisciteringsanalys
citation indexciteringsindexEtt index som hänvisar till de referenser som författarna angivit i sina artiklar eller rapporter. Ingång i systemet blir därmed författarnamn och titel på de citerade arbeten.
city informationkommunal information
city librarianstadsbibliotekarie
claimreklamation
classificationklassifikation
classification codeklassifikationskod
classification systemklassifikationssystem
classifyingklassificering
clearing housereferenscentrum
clerkkontorist
closed collectionsluten samling
CD-ROM (compact disc – read-only memory)kooperativ katalogisering
co-ordinated indexingkoordinerad indexeringEtt indexeringssystem i vilket ett sammansatt begrepp analyseras och delas i enklare begrepp. Dessa indexeringstermer kombineras sedan av indexeraren för att återfinna det sammansatta begreppet.
Pre-koordinerad indexering är om detta görs av indexeraren redan vid inmatningen, och post-koordinerad om det görs först vid sökningen.
Ibland används begreppet som synonymt med indexering.
 
codekodterm
collationkollation
collected workssamlingsverkVerk, med eller utan samlingstitel, bestående av självständiga verk eller utdrag ur självständiga verk och/eller bidrag framställda under ledning av en utgivare.
collected works; complete workssamlade verk
collectionsamling1) Tre eller flera fristående arbeten eller delar av arbeten av en författare publicerade tillsammans.
2) Två eller flera fristående arbeten av mer än en författare publicerade tillsammans och som inte skrevs ursprungligen för denna publikation.
collection developmentbeståndsutveckling
collective bindingsambindning
collective titlesamlingstitel
colophonkolofonSlutskrift i en publikation med uppgift om tryckare, utgivnings- eller tryckår, upplaga, etc. Den kan innehålla andra bibliografiska uppgifter.
color slidediabild
comic paperserietidning
commercial directoryhandelskalender
commercial firm library; corporate libr.företagsbibliotek
common subdivisionsallmänna tilläggsbeteckningar
community informationsamhällsinformation
compact discCD (compact disk)
company librarianföretagsbibliotekarie
comprehensive bibliographyfullständig bibliografi
computerdator
co-operative catalogingdatorbaserad katalog
concordancekonkordansAlfabetisk förteckning över alla ställen i ett verk där samma uttryck förekommer eller där besläktade tankar möts.
conference paperkonferensrapport
conference paper; paperföredrag
congress publicationkongresstryck
conservationkonservering
content analysisinnehållsanalys
continuation registerfortsättningskatalog
controlled indexingkontrollerad indexering
controlled termkontrollerad termTerm som godkänts för användning i ett indexeringssystem.
controlled vocabularykontrollerad ordlistaEn lista över godkända termer som används för indexering i en databas.
copyexemplar
copyrightcopyright
copyrightupphovsrätt
corporate authorinstitution som upphovsman
county librarianlänsbibliotekarie
county library; regional librarylänsbibliotekMaakuntakirjaston vastine Ruotsissa
coveromslag
crime literaturekriminallitteratur
cross referencekorshänvisning
cultural exchangekulturförmedling
cultural housekulturhus
cumulationkumulering
cumulative indexkumulerat index
current awereness servicelöpande informationstjänst
current bibliographylöpande bibliografiPeriodiskt utkommande bibliografi som rapporterar om aktuella nyutgivna dokument.
current contents bulletinbulletin över innehållet i tidskrifter
cuttings archiveklipparkiv
datadata
data bankdatabankUppsättning av samhörande datafiler tillsammans med ett system för lagring, hantering och återsökning av data.
data basedatabasMängd av data, bestående av åtminstone en fil och avpasad för ett visst ändamål.
data codedatakod
data mediumdataminne
data processingdatabehandling
data programdataprogram
date of printingtryckår
index term catalogdecentraliserad katalogisering
decimal classificationdecimalklassifikation
deliveryleverans
delivery controlleveransbevakning
depository librarydepåbibliotekBibliotek som tar emot depositioner under vissa villkor.
depository librarypliktleveransbibliotekDepåbibliotek som har att förvalta dokument som under gällande lagstiftning levereras för permanent förvaring.
deputy chief librarianbiträdande bibliotekschef
derived termutdragen termTermer som används för indexering och som tas från dokumentet. Se tilldelad term.
descriptive cataloguingdeskriptiv katalogisering
descriptordeskriptor1. En term eller fras i ett dokumentationsspråk som kan användas som indexeringsterm.
2. En väldefinierad, standardiserad term tagen ur en tesaurus.
desideratadesiderata
detective storydeckare
dictionaryordbok
dictionary of anonymous literatureanonymlexikonBibliografi där man kan söka anonyma verk.
didactic equipmentläromedel
didactic materialundervisningsmaterial
directory; register of membersmatrikel
discharge booksavregistrera (vid återlämning)
dissemination of informationinformationsförmedling
dissertationdoktorsavhandling
distributiondistribution
document analysisdokumentanalys
documentalistdokumentalist
documentationdokumentationSystematisk hantering av kunskap som finns i dokument, t.ex. klassificering, indexering, referering, sökning, spridning, urval.
documentation centredokumentationscentral
documentation servicedokumentationstjänst
easy-to-read bookläsa-lätt bok
editionutgåva
editionupplaga
editionutgivning
editorredaktör
editorutgivare (redaktör)Den som förbereder för publicering ett arbete som inte är hans eget. I vissa fall, den som ansvarar för en grupp personer som är engagerade i skapandet eller insamlandet av fakta till en publikation.
editorbokförläggare
EDP (electronic data processing)ADB
education in librarianshipbibliotekarieutbildning
electronic mail (e-mail)elektronisk post (e-post)
electronic publicationelektronisk publikation
engravinggrafiskt blad
enumerative classificationenumerativ klassifikationEtt klassifikationssystem där alla möjligt förekommande ämnen återges direkt med en egen placering i klassifikationstabellerna. Står i motsatsförhållande till facetterat klassifikationssystem.
essay; paperuppsats
exchangebytesverksamhet
exhibitionutställning
expansion; growthtillväxt
extent of itemomfång
extractutdrag
facetfacettEn komponent i ett komplex ämne som återkommer vid ämnets vidareindelning, t.ex. formfacet som läromedel, ordbok, bibliografi, geografiskt facett, språkfacett, litterär genre.
Den motsvaras ofta av tilläggsbeteckningar i klassifikationssystemen.
facet analysisfacettanalysIndelningen av ett ämne i sina beståndsdelar. Varje grupp i en facet består av delar med samma karakteristika.
facet classificationfacettklassifikationEtt klassifikationssystem där en vidareindelning av ett ämne eller disciplin är möjligt med hjälp av facetter.
facet orderfacettordning
facsimilefaksimilAvbildning som har som sitt främsta syfte att återge originalverkets fysiska utseende och tillhandahålla en exakt kopia av dettas text.
faculty libraryfakultetsbibliotek
family nameefternamnEn persons familjenamn.
fasciclehäfte
Festschrift; memorial volumefestskriftSamlingsverk utgivet med anledning av ett jubileum i en persons eller institutions liv.
fictionskönlitteratur
fieldfältEnhet i en datapost. I MARC-formatet identifieras med tre siffror.
filefil
filing rulesfileringsreglerPrinciper som reglerar inordnandet av uppslag i viss ordningsföljd.
filmfilm
film libraryfilmbibliotek
film strips; colour slidesbildbandFilmlängd innehållande en följd av bilder avsedda för visning en i taget som stillbilder.
filmsfilmsamling
fineböter
first edition; original editionoriginalupplaga
first name; Christian nameförnamn
foldermapp
footnotefotnot
formatformat1. Det antal gånger det tryckta arket har vikts för att åstadkomma bladen i en bok, dvs folio, kvarto o.s.v.
2. I datakatalogisering, strukturen för in- och utmatning av bibliografiska data.
free indexingfri indexering
free termfri termAlla ord i ett naturligt språk.
free text searchingfritextsökning
decentralized cataloguingfulltextdatabasDatabas som innehåller den fullständiga texten till ett eller flera dokument.
general bibliographyallmän (generell) bibliografi
general material designationallmän medieterm
generic termsläktterm
gift; donationgåva
glossary; vocabularyordlista
government informationofficiell information
gramophone recordgrammofonskiva
gramophone recordfonogram
gramophone record collectionfonogramsamling
graphic techniquegrafisk teknik
grey literaturegrå litteratur
growth ratetillväxttakt
guidance; instructionhandledningDokument innehållande anvisningar för genomförandet av en viss uppgift eller procedur.
guide cardledkort
guide-bookguide
half titleförtitelTitel återgiven på ett blad före den egentliga titelsidan.
handbook; user’s guidehandbok
hard-cover editioninbunden bok
headingstickordEtt namn, ord eller fras placerat överst i en katalogpost och som utgör en sökingång.
heading; entryuppslagOrd efter vilket ett uppslag inordnas i en katalog, vanligen det första ordet (utom artiklar) i sökelementet.
hidden bibliographykryptobibliografi
high school librarygymnasiebibliotek
holdingsbestånd
home lendinghemlån
hospital librarysjukhusbibliotek
hospital librarypatientbibliotek
hypermediahypermedia
identifieridentifikatorNamn använt som deskriptor utan att ingå i en tesaurus.
illustrationillustration
illustratorillustratör
imprintimpressum
full-text databasefortbildning
incunabuluminkunabelPublikation tryckt med rörliga typer under boktryckarkonstens första skede, internationellt i regel före år 1501.
indexindex1. Register i bok eller tidskrift. Oftast alfabetiskt ordnade och hänvisning till sida, spalt eller kapitelavsnitt eller till löpnummer.
2. I kombinationen ”periodicaindex” register till innehållet i flera tidskrifter, t.ex. Svenska tidskriftsartiklar.
3. Index används även som beteckning på referensorgan/referenspublikation som inte enbart innehåller referenser till artiklar utan även till rapporter, avhandlingar etc.
indexindexorgan
index fileindexfil
index of personspersonregister
index termindextermStandardiserad term eller ordkombination som används för att beskriva en aspekt av ett dokuments innehåll. Varje dokument förses med ett flertal indexeringstermer. Används ibland som synonym för deskriptor, som är strängt taget ett något vidare begrepp.
 
index term catalogueämnesordskatalog
index; registerregister
indexingindexeringAtt med hjälp av indexeringstermer beskriva informationsinnehållet i ett dokument.
indexing languageindexeringsspråk
indicative abstractindikativt referatBeskriver vad det är för ämne som behandlas i ett document, utan att behöva ange dem i detalj. Kan inte ersätta dokumentet.
information brokersinformationsmäklare
information centreinformationscentral
information retrieval systeminformationsåtervinningssystem
information scienceinformationsvetenskap
information serviceinformationstjänst
information specialistinformatiker
information storageinformationslagring
information technologyinformationsteknik
informative abstractinformativt referatKortfattad återgivning av innehållet i ett dokument med angivande av både det kvantitativa som det kvalitativa innehållet, så att läsaren snabbt kan få en bild av dokumentets relevans.
integrated libraryintegrerat bibliotek
inter-library co-operationbibliotekssamarbete
inter-library loan; interlendingfjärrlånVerksamhet på ett bibliotek som syftar till att skaffa litteratur från andra bibliotek för sina låntagare.
interactive videointeraktiv video
international catalog card (5x3in.)internationellt katalogkort (12,5×7,5cm)
inventoryinventering
inverted fileinverterad fil
inverted headingpermuterat uppslag
ISBN (International standard book number)ISBN
ISSN (International standard serial number)ISSN
issuetidskriftshäfte
itinerant libraryvandringsbibliotek
joint authormedförfattare
journalfacktidskrift
journal articletidskriftsartikel
junior department; juvenile departmentungdomsavdelning
just publishednyss utkommen
key titlenyckeltitelUnikt namn på seriell publikation enligt International Serials Data System (ISDS).
keyword in context index (Kwic)kwic-registerNyckelord i texten. Varje betydelsefull ord i en titel till ett dokument används som indexeringsterm och alla titlar i en dokumentsamling matas ut så att samtliga nyckelord kommer att stå i en alfabetisk följd under varandra. Titeln permuteras.
keyword and context index (Kwac)kwac-registerNyckelord och text. I vissa fall är ord hämtade ur titlar inte tillräckligt intressanta som indexeringstermer. Ord hämtas från listor, tesarurer, eller bestäms fritt av indexeraren.
keyword indexingindexering med nyckelord
keyword out of context index (Kwoc)kwoc-registerNyckelord utanför texten. De ord i titeln som används som indexeringstermer skrivs ut alfabetiskt åtföljda av hela titeln, eller så mycket som den får plats på en rad, utan permutering.
keyword; keytermnyckelordAnvänds ofta som synonym för indexeringsterm.
1. Indexerings/sökterm i maskinella dokumentationssystem.
2. Indexeringsterm tagen ur titeln eller texten på ett dokument, ej nödvändigtvis kollad mot en tesaurus. Termer i s.k. KWIC-index.
leaf; sheetbladEn av de enheter i vilka det ursprungliga arket av papper, pergament osv. viks för att bilda en bok. Varje blad har två sidor.
leafletfolderOhäftad trycksak, vikt två eller flera gånger.
leafletvikblad
leaflet; flyer; handbillflygblad
lectureföreläsning
legal deposit copypliktexemplar
legal deposit; copyright depositpliktleveransTvång att leverera till vissa i författning utpekade institutioner ett visst antal exemplar av tryckta, utgivna eller distribuerade dokument.
lendingutlåning
lending departmentutlåningsavdelning
lending systemutlåningsutrustning
lexiconlexikon
librarianbibliotekarie
librarianshipbibliotekskunskap
libraries PRbiblioteks-PR
librarybibliotek
library associationbiblioteksförening
library automationbiblioteksautomation
library bindingbiblioteksband
library buildingbiblioteksbyggnad
library departmentbiblioteksavdelning
library for the blindbibliotek för synskadade
library historybibliotekshistoria
library loanlåneverksamhet
library materialbiblioteksmaterial
library networkbiblioteksnät
library premises, facilitiesbibliotekslokal
library professionbibliotekarieyrke
library schoolbiblioteksskola
library sciencebiblioteksvetenskap
library servicebiblioteksservice
library servicebibliotekstjänst
library staffbibliotekspersonal
library technicianbibliotekskanslist
library userbiblioteksanvändare
library workbiblioteksarbete
library workerbiblioteksarbetare
librettolibrettoTexten till sceniska musikverk.
listlista
list of acquisitionsnyförvärvslista
list of stop wordsstoppordslistaLista över prepositioner och andra småord jämte en del andra ord som man erfarenhetsmässigt vet är onödiga eller olämpliga som indexeringstermer. Används vid datoriserade system.
literary warrantmed stöd i befintlig litteratur
literaturelitteratur
literature criticismlitteraturkritik
literature exchangelitteraturförmedling
literature surveylitteraturöversikt
loanlån
loanutlån
loan feelåneavgift
loan network station; lending stationutlåningsstation
loan periodlånetid
local collectionlokalsamling
localizationlokalisering
location marksignum
loose-leaf publicationlösbladspublikation
losses; losssvinn
in-service trainingmaskinläsbart material
machine-readable catalog (MARC)maskinläsbar katalog
magazine case; magazine boxtidskriftskapsel
magnetic tapemagnetband
main authorhuvudansvarig upphovsman
main cardhuvudkort
main catalog; general cataloghuvudkatalog
main entryhuvuduppslag
main library; central libraryhuvudbibliotek
main schedulehuvudtabell
main titlehuvudtitel
manuscripthandskrift
manuscriptmanuskript
mapkarta
map collectionkartsamling
marketingmarknadsföring
mass mediamassmedia
mastheadredaktionell ruta
machine-readable materialmediatek
media selectionmedieurval
medical librarymedicinskt bibliotek
microfichemikroficheFilmblad med ett antal mikrobilder i tvådimensionell presentation.
microfiche-readermikrofichläsare
microfilmmikrofilmFilmlängd med ett antal mikrobilder i löpande följd.
microfilm-readermikrofilmläsare
micromediamikromedier
missing issuesaknat nummer
mobile library; travelling librarymobilt bibliotek
monographmonografi
monographic seriesmonografiserie
monolingual thesaurusenspråkig tesaurus
multi-volume publicationflerbandsverkMonografi som är avslutad eller avses att avslutas med ett bestämt antal delar.
multilingual thesaurusflerspråkig tesaurus
multimediamultimedia
municipal librarykommunbibliotek
municipal library; public librarystadsbibliotek
museummuseum
museum librarymuseibibliotek
music departmentmusikavdelning
music librarianmusikbibliotekarie
music librarymusikbibliotek
music materialsmusikalier
musical scorepartitur
name catalognominalkatalog
narrower termsnävare termTerm som representerar ett koncept som är mer specifik än det koncept angivet av en annan term. Används i tesaurus.
narrower termunderordnad term
national bibliographynationalbibliografi
national librarianriksbibliotekarie
national librarynationalbibliotek
natural languagenaturligt språkNär man i ett indexeringsssytem använder sig av författarens egna ord i dokumentets titel eller text.
naval chartsjökort
networknätverk
news journalnyhetstidning
newsletternyhetsblad
newspaper articletidningsartikel
newspaper collectiontidningssamling
newspaper-roomtidningsrum
newspaper; daily newspaperdagstidning
newspaper; papertidning
newspapers registertidningsförteckning
non-book materialicke-tryckt material
non-fiction; informational booksfacklitteratur
non-usericke-brukare
notationnotation
notation; noteanmärkningBibliografisk information som kompletterar beskrivningen av ett verk efter det att man har registrerat dess titel och upphov, upplaga, utgivning, fysisk beskrivning eller serietillhörighet och som anses viktigt för att få en fullständigare bild av publikationen.
novelroman
novelistromanförfattare
number; issuenummer
part-time librariannumerisk databas
numerical data-basefakta-textdatabas
official publicationsofficiellt tryck
official reportbetänkande
offprintsärtryck
online catalogonline katalog
online orderonline beställning
online searchingonline sökning
OPAC (online public access catalog)publik online katalog
open access librarybibliotek med öppna hyllor
open shelves; open accessöppna hyllor
opening hoursöppettider
orderbeställning
order catalogbeställningskatalog
order; subscriptionabonnemang
organisation of knowledgekunskapsorganisation
outreach library activitiesuppsökande biblioteksverksamhet
pagesida
paginationpaginering
pamphletsmåtryck
paperbackhäftad bok
parliamentary libraryriksdagsbibliotek
parliamentary papersriksdagstryck
shelfmark; location mark; call numberdeltidsbibliotekarie
passwordlösenord
patent literaturepatentlitteratur
periodicalperiodisk publikation
periodical indextidskriftsindex
periodical; journal; magazinetidskrift
periodicals accessioningtidskriftsregistrering
periodicals racktidskriftshylla
periodicals registertidskriftsförteckning
periodicals roomtidskriftsläsesal
periodicals routingtidskriftscirkulation
periodicals subscriptiontidskriftsabonnemang
permutationpermutering
permuted indexpermuterat indexIndex där alla informationsbärande ord i titeln är sökbara.
photo-copyfotokopia
photographfotografi
photograph librarybildbibliotek
phrase-bookparlör
physical descriptionfysisk beskrivningUppgift om ett objects yttre utseende.
picture bookbilderbok
picturesbilder
pictures collection; prints collectionbildsamling
place of publicationutgivningsort
place of publicationförlagsort
plateplanschblad
pocket bookpocketbok
pocket editionpocketutgåva
postcardvykort
posteraffisch
posterplakat
precoordinationprekoordineringI visa bibliografiska register är indexeringstermerna redan på förhand ordnade i ordkombinationer – vanligtvis upp till fyra ord/termer – som täcker innehållet i det dokument registerraden hänvisar till. När termerna ordnas först vid sökningen talar man om post-koordinering.
prefaceförord
preferred termvald termTerm använd i ett index i stället för sina synonymer eller nära synonymer. Används i tesarussammanhang.
preservation of booksbokvård
press copyrecensionsexemplar
press cutting; newspaper clipping; scraptidningsurklipp
press releasepressmeddelande
presumed authorantagen författare
primary cataloguingprimär katalogisering
primary publicationprimärpublikation
printed catalogtryckt katalog
printed mattertryckt material
printingtryckning
printing houseboktryckeri
printing officetryckeri
printoututskrift
prison libraryfängelsebibliotek
private collectionprivat samling
proceedingsmeddelanden
pseudonympseudonym
public librarianfolkbibliotekarie
public libraryfolkbibliotek
public relations officerkontaktbibliotekarie
publicationpublikation
publication yearutgivningsår
publish (to)utgivningsverksamhet
publisherförläggare
publisher’s bindingförlagsband
publisher’s catalogförlagskatalog
publishing houseförlag
pulp fiction; trivial literaturetriviallitteratur
purchaseinköp
purchase proposalinköpsförslag
queryfråga
reader’s identification cardläsarkort
reader’s servicesyttre tjänst
readingläsning
reading habitsläsvanor
reading stimulationlässtimulering
reading support activitiesläsfrämjande åtgärder
reading-roomläsesal
recall noticepåminnelsekort
recall; information retrievalåtervinning av information
record formatbibliografiska registreringsformat
record; documentdokumentFysiskt medium som innehåller information, t.ex. bok, mikrofilm, artikel i en tidskrift, datafil, foto o.s.v.
referencehänvisningAnvisning i en katalog eller bibliografi att gå från ett sökelement eller uppslag till ett annat.
reference bookuppslagsbok
reference collectionreferenslitteraturPublikation ur vilken auktoritativ information kan erhållas.
reference databasereferensdatabasDatabas som hänvisar användarna till en annan källa.
reference departmentreferensavdelning
reference library; reference collectionreferensbibliotek
reference servicereferenstjänst
reference serviceupplysningsverksamhet
reference workreferensarbete
referral centreupplysningstjänst
referral databasehänvisningsdatabasReferensdatabas vars poster består av referenser till dokument eller fakta och hänvisar användaren till institutioner eller personer för mer detaljerad information.
regional bibliographyregional bibliografi
registerliggare
related termnärbesläktad term
related termsidoordnad term
related termbesläktad termTerm som är koordinerad med andra termer på samma hierarkiska nivå i en tesaurus.
reportrapport
repository; deposit stationfjärrmagasin
reprintnytryck
reproductionreproduktion
research in readingläsarundersökning
research librarianforskningsbibliotekarie
research libraryforskningsbibliotek
research reportforskningsrapport
reservationreservation
responsibilityupphov
responsible libraryansvarsbibliotekBibliotek som har en nationell uppgift att ansvara för en bestämd disciplin eller ett ämnesområde.
retrievalåtervinningNy term för återvinning eller återfinning.
retrieval systemåtervinningssystem
retrospective bibliographyretrospektiv bibliografiBibliografi som redovisar dokument utgivna under en förgången, i förväg avgränsad tidsperiod.
retrospective cataloguingretrospektiv katalogisering
retrospective searchingretrospektiv sökningTillbakablickande. Sökning ett antal år bakåt i tiden i t.ex. bibliografier eller referens/referatorgan men också via dator.
returnåterlämning
reviewöversiktsverk
reviewrecension
review servicerecensionstjänst
revised editionreviderad upplaga
rotated indexroterande index
routingcirkulation
royaltyersättning till upphovsman
sample numberprovnummer
scheme of classificationklassifikationsschema
school librarianskolbibliotekarie
school libraryskolbibliotek
school of librarianshipbibliotekshögskola
science fictionscience fiction
scientific libraryvetenskapligt bibliotek
scope notetermförklaring
seamen’ s librarysjömansbibliotek
search by wordsatsvis sökning
search elementsökelementNamn, ord eller fras, placerad som rubrik i ett uppslag för att åstadkomma en ingång i katalogen.
search language – menu operatedsökspråk – menystyrt
search language – query languagesökspråk – kommandostyrt
search strategysökstrategiSätt på vilket man genomför en sökning. Normalt inbegriper en serie frågor i anslutning till erhållna svar.
search termsöktermSamma som indexeringsterm, men när man använder termen för att söka/återfinna information.
search; searchingsökning
searching systemsöksystem
secondary cataloguingsekundär katalogisering
secondary documentsekundärpublikation
”see also” referencese-även-hänvisning
”see” referencese-hänvisning
selected bibliographyselektiv bibliografi
selectionurval
selective dissemination of informationselektiv delgivning av informationFörkortat SDI. Har blivit standardterm för den sorts löpande bevakning som görs när en profil av söktermer kontinuerligt körs mot det nytillkomna datamaterialet. Den som beställt profilen får sedan ett antal utskrivna referenser per post.
serial publicationseriell publikation
seriesserie
sheet of musicnothäfte
shelfhylla
shelf listhyllista
soundtrack filmhyllsignum
shelvingbokuppsättning
signaturesignatur
single copylösnummer
sketchskiss
social librariansocialbibliotekarie
society libraryföreningsbibliotek
sociology of the literaturelitteratursociologi
sound record; audiotapeljudband
sound recordingljudupptagning
sound recordings archiveljudarkiv
State-of-the-artljudfilm
sourcekälla
source databasefaktadatabas
source documentoriginaldokument
special bibliographyspecialbibliografi
special collectionspecialsamling
special issuetemanummer
special libraryspecialbibliotek
specialized classification schemespecialklassifikationsschema
specificityspecificitetGraden av närhet mellan ett dokuments innehåll och de termer som indexeraren använder för att beskriva det.
spine titleryggtitel
stacksmagasin
stacksbokmagasin
staffpersonal
standmonter
standardstandard
standard numberstandardnummer
standing orderstående order
subject catalogöversiktsrapport
statement of responsibilityupphovsuppgift
stencil printstenciltryck
stock listlagerkatalog
storage devicelagringsmedia
storage; storingmagasinering
student’s librarykursbibliotek
study score; miniature scorestudiepartiturPartitur, vanligen men inte nödvändigtvis i litet format, som inte i första hand är avsett att användas vid framföranden.
subfielddelfält
subheadingunderordnat uppslagsordEtt underordnat uppslag, använt tillsammans med huvuduppslaget för att precisera det.
subjectämne
subject bibliographyfackbibliografi
subject bibliographyämnesbibliografi
systematic catalogrealkatalog
subject catalogämneskatalog
subject departmentfacksal
subject headingämnesordKan vara synonymt med indexeringsterm, men används inte så ofta i dokumentationssammanhang utom när man upprättar ämnesordskataloger över böcker i ett bibliotek.
subject headings indexstickordsregister
subject headings listämnesordslista
subject indexämnesregister
subject indexsakregister
subject library; technical libraryfackbibliotek
subject searchingämnessökning
subject specialistämnesspecialist
subscriptionprenumeration
subtitleundertitelTitel innehållande tillägg till eller närmare definition av huvudtitel.
summarysammanfattningKort presentation inom ett dokument av dess viktigaste innehåll och slutsatser, avsedd att ge läsaren en överblick över dokumentet.
supplementsupplement
supplierleverantör
videotape recordingsystematisk katalog
systematic registersystematiskt register
table of contentsinnehållsförteckning
talking book; book on cassettetalbok
talking newspapertaltidning
technical libraryfackbibliotek
telefaxtelefax
teletexttext-tv
termterm
terminalterminal
tertiary publicationtertiärpublikation
text databasetextdatabas
textbooklärobok
thesaurustesaurus, tesaur, tesaurer (pl.)”Skattkammare”. Ursprungligen en ordlista där orden grupperats efter idéer i stället för i alfabetisk ordning. Används numera för standardiserade ordlistor inom dokumentationsområdet där deskriptorerna/indexeringstermerna ordnats alfabetiskt/systematiskt så att deras inbördes förhållanden framgår. För varje term anges de termer som är direkt överordnade, underordnade eller näsbesläktade.
thesis; dissertation; academic writingavhandling
titletitel
title analytical cardtitelkort
title areatitelfält
title entrytiteluppslag
title indextitelregister
title leaftitelblad
title pagetitelsida
titleless; untitledutan titel
touring mapturistkarta
transactions; proceedingshandlingar
transcriptiontranskription1. Ljudenlig omskrivning av en text genom överflyttning till annan skriftart.
2. Överföring från ett notationssätt till ett annat (inom musiken).
translationöversättning
translatoröversättare
translitterationtranslittereringOmskrivning av text bokstav för bokstav till ett annat alfabet.
trash literatureskräplitteratur
truncationtrunkeringRadering eller utelämning av de första eller sista delarna i ett sökord eller söksträng.
typographytypografi
UAP (universal availability of publications)UAP
UBC (universal bibliographic control)UBC
unauthorized editionpiratupplaga
uniform titleuniform titelDen särskilda titel genom vilken ett verk identifieras, så att olika utgåvor kan sammanföras i katalogen.
union catalogsamkatalogKatalog över beståndet på flera bibliotek.
universal bibliographyuniversalbibliografi
universal classification systemuniversellt klassifikationssystem
university libraryhögskolebibliotek
university libraryuniversitetsbibliotek
unnumberedopaginerad
unpublished materialopublicerat material
updatinguppdatering
user educationanvändarutbildning
user; patronanvändare
users guideanvändarhandledning
users investigationanvändarundersökning
weedinggallring
weeklyveckotidning
versobaksida av blad i en publication
video tape recordingvideoupptagning
videodiscbildskiva
videoplatevideoskiva
videotapevideoband
village, parish librarysockenbibliotek
visit of authorsförfattarbesök
volumevolym1. I bibliografisk betydelse, en större enhet av ett verk, oavsett utgivarens beteckning, skild från andra större enheter av samma verk genom att ha eget titelblad, egen omslagstitel och vanligen självständig paginering.
2. I fysisk betydelse, allt som ryms i ett band, en portfölj o.s.v., oavsett om det utgör originalbandet eller bundits efter utgivningen. En fysisk volym motsvaras inte alltid av en bibliografisk volym.
volumeband (volym)
volume titledeltitel
voluminous authorproduktiv författare
workers’ libraryarbetarbibliotek
working paperarbetsdokument
workplace libraryarbetsplatsbibliotek
yearbookårsbok
young adult’s books; young literatureungdomslitteratur