Äntligen…!

Nu har vår utbildningsminister äntligen ”klivit ur gardroben” och sagt ett och annat om skolbibliotekens status i skollagen. Björklund sade för första gången att skolbiblioteken kommer att vara en del av skollagen. Ärendet skall nu ut på remiss för att sedan ta slutlig form. Det som gör skolbibliotekens införande i skollagen så viktigt är att det täcker hela utbildningsväsendet, från förskoleklass till gymnasium; kommunala skolor såväl som friskolor.

Visst, lagen tycks luddig. Frågor som: vad innebär ”tillgång” till ett skolbibliotek?, vad innebär ett skolbibliotek – ett rum med böcker eller ett fullfjädrat mediecenter? hänger i luften. Men förhoppningsvis är detta ett första steg i rätt riktning. För framåt måste vi gå, Sverige ligger långt efter…
Personligen tycker jag dock att lagförslaget är en viktig värdefråga, såväl status- som kvalitetsmässigt. Om nu Skolinspektionen får i uppdrag att värdera och syna skolbiblioteken är det också ett mycket bra steg i rätt riktning. Detta kan förhoppningsvis leda till att man också börjar stipulera vissa grundkrav både vad gäller skolbibliotekariens roll som pedagog och skolbiblioteketets kvalitets- och kvantitativa innehåll. De rektorer och beslutsfattare, som ännu inte insett vikten av ett välfungerande skolbibliotek kanske äntligen får upp ögonen för alla fördelar ett bra skolbibliotek – och en bra skolbibliotekarie! – kan bidra med gällande elevers måluppfyllelse.

Jag är alltså försiktigt optimistisk. Detta är första steget i ett lagförslag som jag hoppas realiseras snart. Efter detta krävs någon form av konsekvens för alla de skolor som bryter mot lagen. Vidare krävs en slags miniminivå för vad ett skolbibliotek är. Varför inte ta Skolverkets definition anno 2006?

Med skolbibliotek avser Skolverket en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande med hjälp av kompetent personal. (Personalen har utbildning för såväl biblioteks-verksamhet som pedagogisk verksamhet.)

Skolbibliotek är en del av skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. Skolbibliotek kan därmed betraktas dels som en materiell resurs som är en del i en skolas läromedel och övriga utrustning, dels en funktion som bidrar aktivt i kunskapsutvecklingen och svarar för viss service.
(Källa)