Miljöbeskrivningar

För att skapa en trovärdig miljöbeskrivning är det viktigt att observera och forska om den plats eller miljö du vill beskriva. Besök platsen om möjligt eller undersök den noggrant genom tillgängliga källor och resurser för att få en djupare förståelse för dess egenskaper och atmosfär.

Försök att engagera läsarens sinnen genom att använda beskrivningar som appellerar till syn, hörsel, lukt, smak och känsel. Beskriv färger, former, ljud, lukter och andra känslomässiga upplevelser för att skapa en mer levande bild av miljön.

Använd specifika detaljer och konkreta exempel för att ge liv åt beskrivningen. Fokusera på intressanta och karakteristiska egenskaper, som unika arkitektoniska detaljer, naturliga formationer, växt- och djurliv eller andra unika element som definierar miljön.

Välj ord noggrant och använd bildspråk för att förstärka miljöbeskrivningen. Använd metaforer, liknelser och beskrivande adjektiv för att göra beskrivningen mer levande och engagerande.

Organisera din miljöbeskrivning på ett logiskt sätt. Börja med en inledning som ger en övergripande bild av miljön och fortsätt sedan med mer detaljerade beskrivningar av olika aspekter. Använd en ordningsföljd som gör att läsaren kan följa beskrivningen på ett naturligt sätt.

Försök att förmedla den önskade stämningen eller atmosfären i miljön. Använd språket och beskrivningarna för att skapa en känsla av spänning, lugn, mystik eller vilken atmosfär du vill förmedla till läsaren.

Efter att ha skrivit den första versionen av miljöbeskrivningen, gå tillbaka och redigera den noggrant. Se till att orden är välvalda, att beskrivningarna är tydliga och att beskrivningen ger en känsla av platsen eller miljön på ett övertygande sätt.

Hur ser miljöskildringen (miljöbeskrivningen) i berättelsen ut?

En boks styrka är ofta bildspråket och miljöskildringarna vilka bör verka på två vis: både ur ett bildligt perspektiv och ett psykologiskt.

Miljöskildringen ska byggas upp med hjälp av våra sinnen; visa det sedda, beskriva det hörda, dela med dig med dofter och förklara hur saker känns både fysiskt och psykiskt. En bra miljöskildring utmärks av att den säger så lite som möjligt om hur miljön bör upplevas. Miljöskildringen ska vara koncis.

Tre vanliga fel

1) Abstraktion: miljöskildring som enbart ser/beskriver utan att lämna plats åt läsarens fantasi och slutledningsförmåga, med andra ord bör man inte göra det jobb som tillhör läsaren.

2) Katalogisering: staplandet av direkta detaljer. Det går att använda detaljer som skildrar andra detaljer för att på så vis raffinera texten.

3) Alltför yvigt bildspråk: innebär att man försöker kompensera bristen på en exakt och slående bild med en mängd mindre exakta – sköna ord men ingen bild!

Är miljöskildringarna i romanen mer dekorativa, som en litterär kuliss, eller finns de för att framhäva känslor och stämningar hos karaktärer eller handling?

När du gör miljöbeskrivningar är det alltså bra att tänka på att stimulera läsarens olika sinnen, inte enbart synen. Man kan skildra något genom att beskriva vad man ser (syn), hur det känns att ta i något (känsel), hur något doftar (lukt), vad du hör (hörsel) och hur något smakar (smak).