Intensivt funkar bäst för dyslektiker

Vi är många i skolans värld som då och då möter elever med lässvårigheter. En del har rentav så stora problem att ta sig igenom en text att de helt enkelt inte kan avkoda orden, trots år av hjälp från specialpedagoger. Tyvärr ökar problemen med bristande läs- och skrivförmåga, trots att allt fler får extra hjälp.

Ny forskning som presenterats under pågående Dyslexikongressen tyder dock på att enstaka timmar hos specialpedgogen ger lite valuta för pengarna. I stället rekommenderas intensiv lästräning under en kortare period, s.k. RAFT-träning (Reading And Fluency Training)
Resultaten visar att de barn som fått intensiv handledd lästräning 45 minuter/dag under en 12 veckors period hade betydligt bättre avkodningsförmåga, läsförståelse och ett större ordförråd än de barn som fått den gängse specialundervisningen.
Min erfarenhet tyder på att detta stämmer. De klasser jag haft möjlighet att handleda i gruppläsning har (trots dyslexi hos enstaka elever) visat stora framsteg med både avkodning, läsförståelse och läshastighet. Den viktigaste nyckeln till detta tror jag är den handledning jag och ansvarig pedagog stått för. Utan handledning riskerar läsning bara bli som att köra bil utan att trycka på gasen; man står still. Givetvis tar läsning också tid. Alla barn bör få möjlighet att läsa och diskutera texter minst 30 minuter varje skoldag.
Skolbibliotekarien har en viktig resurs att fylla i denna läs- och skrivträning! Utnyttja den textkunskap skolbibliotekarierna har, för en tråkig bok uppmuntrar inte heller läsutvecklingen.