Skolbibliotekariens credo eller Personliga tankar om min roll i skolan

I skolan vilar all verksamhet i grunden på en pedagogisk bas. All personal på skolan skall i olika utsträckning utgå från detta i mötet med eleven.

I praktiken innebär detta en tudelad uppgift: dels skall man fostra barnen att bli självständiga, demokratiska medborgare med sinne för rättvisa och likabehandling. Dels skall man också stödja och vägleda eleverna i deras kunskapssökande. Det pedagogiska arbetssättet är alltså inte enbart lärarens ansvar. Också skolbibliotekarien har en viktig roll att fylla, inte minst som vägvisare i ”informationsdjungeln”.

Mitt intresse för skolbibliotek bottnar också i ett personligt intresse för skolan, pedagogiken och skolbiblioteket som en del av den pedagogiska verksamheten. Jag har arbetat som lärare på en högstadieskola, och därmed sett skolans värld utifrån skilda perspektiv. Än idag balanserar jag mellan bibliotekariens roll som kunskapsorganisatör och textförmedlare och pedagogens roll, som undervisande och inspirerande.

Jag tror mig ha hittat en yrkesidentitet som tar tillvara på båda kunskapsfälten. I rollen som lärare är det självklart bra att vara informationskompetent. Källkrititiskt tänkade och kunskapssökande är viktiga delar i all undervisning. Likaledes är det viktigt för bibliotekarien att ha någon form av pedagogisk kompetens. Eleven skall lära sig något, medvetet eller omedvetet. För mig är skolbiblioteket ett pedagogiskt arbetsredskap. Den stora utmaningen är att förmå en större andel lärare att utnyttja denna resurs. Jag anser inte att jag representerar en yrkesgrupp; jag representerar ett antal kompetenser. Om jag lyckas förmedla något av den kunskapande glädje och upptäckariver jag själv upplevt till elever och lärare har jag nått ett viktigt mål.

Den kärlek till litteratur och kunskap jag har kom inte utan hinder. I skolan var jag en medelmåttig elev. Andra skulle kanske säga lat. Jag kunde, men ville inte. Jag erövrade språket till stora delar genom serier. Det lokala biblioteket gjorde sitt. En plats dit jag kunde gå utan att förställa mig. Lite av den känslan vill jag ge eleverna när de besöker skolbiblioteket. Skolbiblioteket som en oas där kunskap och fantasi möts i en härlig blandning. Skolbiblioteket är en plats där kunskap skapas; kunskapande i stort och smått. Denna plats bör inte vara begränsad till en fysisk lokal, även om det är där grunden kanske läggs. Skolbiblioteket får aldrig bli en statisk plats, utan skall sjuda av skapande i alla former. Kort sagt: ett laboratorium för kunskap och fantasi!

För en sak är säker: att arbeta som skolbibliotekarie är bland det roligaste som finns! Ingen dag är den andra lik. Ibland jobbigt, javisst, men alltid äkta och passionerat. För vilket annat yrke kombinerar lärare, forskare, inredningsarkitekt, inköpsansvarig, ekonom, informatör, webbredaktör, författare, mediespecialist, teaterapa, socialt bollplank och kunskapsorganisatör?